Certifikovaný výcvik KOUČ 104 hodín

Komplexné informácie a podmienky kurzu KOUČ 104 hod.

Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF/International Coach Federation ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.
Výcvik v koučingu akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA: 3390/2019/106/1.

MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA A AKREDITÁCIA
Medzinárodná certifikácia International Coach Federation (ICF) - Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)
• KOUČ 104 hod. je medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH.
• Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. Vás oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni, bez časového obmedzenia.
• Po absolvovaní tohto výcviku máte otvorenú možnosť stať sa členom International Coach Federation a získať ďalšie medzinárodné certifikácie.
• V prípade, ak ste absolvovali akreditovaný výcvik v koučingu bez medzinárodnej certifikácie od ICF, máte možnosť ho u nás dodatočne získať. Absolventi Power Coaching ho od 20.3.2017 získavajú automaticky. Pre viac informácii k dodatočnej certifikácii kliknite na nasledovný link:
https://www.powercoaching.sk/ziskajte-medzinarodny-certifikat-vycviku-v-koucingu-od-icf-acsthapproved-coach-specific-training-hours/

Podporíme Vás k získaniu medzinárodných titulov v koučingu - ACC, PCC od ICF
• Absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. Vás oprávňuje k získaniu úrovní
Associate Certified Coach (ACC)
Professional Certified Coach (PCC)
Master Certified Coach (MCC)
• K splneniu podmienok poskytujeme Certifikát ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours v rozsahu 104 hodín – ak sa rozhodnete absolvovať alebo ste absolvovali výcvik Power Coaching KOUČ 104 hod.
- Individuálny alebo skupinový mentoring s certifikovaným koučom na úrovniach ACC, PCC.
- Potvrdenie ohľadom absolvovania mentoringových koučing sedení pre účel získania poverenia.
- Spätnú väzba k zvukovému záznamu z koučingového sedenia, predkladanému k žiadosti o získanie poverenia.
- Možnosť pre koučov Power Coaching koučovať klientov Power Coaching v rámci špeciálnych podujatí.
- Pre bližšie podmienky a prípravu k získaniu poverení ACC, PCC, navštívte nasledujúci link:
https://www.powercoaching.sk/privedieme-vas-k-medzinarodnym-urovniam-v-koucingu-acc-pcc-od-icf/

Akreditácia MŠVVaŠ SR
• Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
• Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje k výkonu koučingu nie len na celom území Slovenskej republiky, ale i mimo nej, bez časového obmedzenia.
Absolventi získajú
• Certifikát ICF s možnosťou získania ďalších medzinárodných certifikátov, napr. ACC, PCC, MCC
• Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
• Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
• Logo Power Coaching Certified Coach, k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
• Členstvo absolventov Power Coaching
• 1 x Mentoring/platnosť 6 mesiacov od ukončenia kurzu
• 5 x Mentoring/platnosť 12 mesiacov od ukončenia kurzu (platí pre samoplatcov FO a PO, pri úhrade kurzu s max. 25% zľavou)
• Príprava na certifikáciu ACC, usmernenie pri vypracovaní žiadosti, podkladov + príprava na test/s platnosťou do 24 mesiacov od ukončenia kurzu (platí pre samoplatcov FO a PO, pri úhrade kurzu s max. 25% zľavou)
• Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku, v prípade voľnej kapacity (platí pre samoplatcov FO a PO, pri úhrade kurzu s max. 25% zľavou)
Intenzívny a semestrálny výcvik
• Výcvik možno absolvovať v intenzívnej forme - 12 dní po sebe
• Výcvik možno absolvovať v semestrálnej forme - 6 dvojdňových modulov v trvaní cca 4 mesiace (medzi jednotlivými modulmi budú účastníci trénovať v pracovných skupinách, s konzultačnou podporou a spätnou väzbou od skúsených koučov)

KOUČING A JEHO PRÍSTUP

"Profesionálne koučovanie je postavené na profesionálnom, dlhšom alebo kratšom vzťahu, ktorý pomáha ľuďom dosahovať mimoriadne výsledky v ich osobnom alebo pracovnom živote, v ich firme alebo organizácii. Počas procesu koučovania si klienti prehlbujú schopnosť učenia sa (z vlastných skúseností), zvyšujú svoju výkonnosť a zlepšujú kvalitu svojho života. Smerovanie rozhovoru počas každého stretnutia si klient určuje sám, zatiaľ čo kouč počúva a prispieva svojimi postrehmi a otázkami. Takáto interakcia prináša jednoznačnosť a pomáha klientovi začať konať. Koučovanie zároveň urýchľuje klientov pokrok tým, že klient je oveľa sústredenejší a zodpovednejší pri uvedomení si problému a voľbe jeho riešenia. Koučovanie sa zameriava na to, kde sa klient nachádza v súčasnosti a čo je ochotný urobiť pre to, aby sa v budúcnosti dostal tam, kam chce. Preto členovia ICF – profesionálni koučovia a koučovia v procese certifikácie, tiež členovia ICF, veria tomu, že všetky dosiahnuté výsledky sú zásluhou klientových zámerov, volieb a konania, podporených snahou kouča a využitím procesu koučovania (definícia ICF)."

KURZ JE VHODNÝ PRE TÝCH, KTORÍ:
• Chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou.
• Chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC).
• Majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod. Certifikovaný výcvik KOUČ 104 hod. je častokrát vyžadovaný medzinárodnými spoločnosťami na rôzne pozície.
• Majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja.
• Ak ste sa ešte nezúčastnili koučingového sedenia, odporúčame jeho absolvovanie, ideálne pred samotným výcvikom, pre komplexnejšie pochopenie samotnej podstaty kurzu a coachingu ako takého. Ak by ste mali záujem o termín cez Power Coaching, navštívte nasledovný odkaz: https://www.powercoaching.sk/life-coaching/
OBSAH VÝCVIKU
• Výcvik je medzinárodne certifikovaný a akreditovaný v rozsahu 104 hodín, pričom 70% výcviku tvorí prax, 30% teória.
• S poukazom na primárne praktické zameranie výcviku získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
• Počas trvania výcviku sú účastníci každý deň pozorovaní pri nácvikoch koučovania školiteľom.
Obsahové témy:
História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING Anthony Robbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF - 11 kompetencií kouča / Etické princípy a etický kódex / Koučingový proces / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Efektívna komunikácia / Silné otázky / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre business koučing / Praktické ukážky koučingu / Stanovenie cieľa / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Proces kontroly a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta


PODMIENKY
• Minimálne SŠ vzdelanie účastníka.
• Kurz prebieha prezenčnou formou.
• Kurz prebieha v slovenskom jazyku.
• Min. kapacita 10 účastníkov.
ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
• Záverečná skúška sa uskutoční v posledný deň výcviku, pred 3 člennou komisiou.
• Skúška pozostáva z vedomostí, ktoré získate priamo na kurze.
• Odporúčame si na deň skúšky vyhradiť neobmedzený čas, keďže jej ukončenie závisí od počtu účastníkov.
• Priebeh skúšky: 1. časť: písomná / test, 2. časť: ústna / koučingový rozhovor
NÁSLEDNÁ PODPORA ABSOLVENTOV ZO STRANY POWER COACHING
• Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku, v prípade voľnej kapacity (platí pre samoplatcov FO a PO);
• Možnosť získania medzinárodných certifikácií ACC, PCC;
• Individuálny mentoring;
• Skupinový mentoring;
• Špecializované nadstavbové kurzy – Tímový koučing, Vzťahový koučing, Konštelácie, Tréning koučov, Manažér koučom, Neurolingvistické programovanie a.i.
• Stretnutie koučov;
• Kurzy so získaním CCE bodov;
• Príprava podkladov a žiadosti na ACC, PCC;
• Príprava na test ICF k získaniu ACC, PCC;
• Koučovanie klientov Power Coaching v rámci vybraných podujatí;
• Logo Power Coaching Certified Coach, k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč;
• Informácie len pre koučov;
• Možnosť prenájmu koučovacej miestnosti v Power Coaching; a.i.
Členstvá pre absolventov
• Absolventi výcviku KOUČ 104 hod. sa automaticky stávajú členmi koučov Power Coaching.
• Zároveň majú možnosť získať členstvo v ďalších slovenských aj medzinárodných organizáciách, ako napr.:
International Coach Federation
International Coach Federation Slovak Chapter
SAKO

DÁTUM, MIESTO a ČAS NAJBLIŽŠÍCH TERMÍNOV

Bratislava 13.3.-27.6.2020 - semestrálny/6x2dni, 8-16 hod.
Bratislava 20.3.-31.03.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.
Banská Bystrica 18.4.-29.4.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.
Košice 18.5.-29.5.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.
Bratislava 12.6.-23.6.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.

CENA
• 4100,- Eur s DPH / 104 hodín
• Zľava 30% pre študentov psychológie - 2870,- Eur s DPH
• Zľava 25% (3075,- Eur s DPH) a zľava 15% (3485,- Eur s DPH)
Bratislava termíny 13.3.-27.6.20 a 20.3.-31.3.20 - 25% do 15.01.2020, 15% do 15.02.2020
Banská Bystrica termín 18.4.-29.4.20 - 25% do 15.02.2020, 15% do 15.03.2020
Košice termín 18.5.-29.5.20 - 25% do 15.03.2020, 15% do 15.04.2020
Bratislava termín 12.6.-23.6.20 - 25% do 15.04.2020, 15% do 15.05.2020
• Aktuálne programy úradov práce – napr. program REPAS, REPAS+, KOMPAS+
- možnosť preplatenia celého výcviku
- možnosť získania finančného príspevku cez úrad práce až do výšky 600, Eur
- zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce 1260,48 Eur s DPH
• Skupinové zľavy pre firmy
1osoba 4100,- Eur s DPH / 3416,67 Eur bez DPH/1 os.
3 – 4 osoby 3485,- Eur s DPH / 2904,17 Eur bez DPH/1 os.
5 – 9 osôb 3280,- Eur s DPH / 2733,33 Eur bez DPH/1 os.
10 - 14 osôb 3075,- Eur s DPH / 2562,5 Eur bez DPH/1 os.
15 - 19 osôb 2870,- Eur s DPH / 2391,67 Eur bez DPH/1 os.
20 a viac osôb 2665,- Eur s DPH / 2220,83 Eur bez DPH/1 os.
V prípade platných zliav pri kúpe v predstihu, platí vyššia zľava. Zľavy sa nekumulujú

V CENE
• Certifikát ICF/International Coach Federation
• Osvedčenie MŠVVaŠ SR
• Certifikát Power Coaching
• Logo Power Coaching Certified Coach, k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
• Členstvo absolventov Power Coaching
• 1 x Mentoring/platnosť 6 mesiacov od ukončenia kurzu
• 5 x Mentoring/platnosť 12 mesiacov od ukončenia kurzu (platí pre samoplatcov FO a PO, pri úhrade kurzu s max. 25% zľavou)
• Príprava na certifikáciu ACC, usmernenie pri vypracovaní žiadosti, podkladov + príprava na test/s platnosťou do 24 mesiacov od ukončenia kurzu (platí pre samoplatcov FO a PO, pri úhrade kurzu s max. 25% zľavou)
• Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku, v prípade voľnej kapacity (platí pre samoplatcov FO a PO, pri úhrade kurzu s max. 25% zľavou)
• Manuál
• Písacie potreby, blok, pomôcky
• Občerstvenie
V prípade neúčasti na kurze alebo storna, ostáva klientovi uhradená suma ako kredit, ktorý môže v Power Coachingu v plnej výške využiť v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na web stránkach www.powercoaching.sk, www.businesscoaching.sk. Ak je kurz zrušený zo strany organizátora, suma sa automaticky vráti klientovi v plnej výške.

VČAS PRED ZAČATÍM VÝCVIKU JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ

1. Prihlášku
• Podpísaný originál alebo podpísaný scan emailom. Prihlášku Vám zašleme emailom alebo odovzdáme osobne.
2. GDPR – ochrana osobných údajov
• Odkaz k vyplneniu Vám zašleme emailom.
3. Tí, ktorí sa zúčastňujú cez program REPAS+, KOMPAS+ a pod., okrem vyššie uvedeného odovzdajú:
• Potvrdenie o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu – 1x originál.
• Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie, resp. Špecifikáciu zrealizovaného rekvalifikačného kurzu – 1x (2x) – originál.
• Oznámenie o nástupe na rekvalifikačný kurz – 1x originál.
4. Adresa pre doručenie:
• Power Coaching, s.r.o., Mierová 56, 821 05 Bratislava.
ORGANIZÁTOR
• Power Coaching s.r.o. / Vzdelávacia inštitúcia a koučingová poradňa
• Mgr. Silvia Langermann, PhD., PCC, garant KOUČ 104 hod., zakladateľka Power Coaching
• Power Coaching ponúka kurzy, školenia, tréningy, prednášky, motivačné stretnutia, workshopy, individuálny koučing, life koučing, executive koučing, business koučing, mentoring, osobnostnú diagnostiku, GPOP, 360stupňov spätnú väzbu, mediáciu a.i.
Lektori:
Mgr. Silvia Langermann, PCC / lektor, psychológ, kouč, mentor, mediátor /

KONTAKT A PRIHLASOVANIE
• info@powercoaching.sk, 0948 168 011
• Mierová 56, 821 05 Bratislava – Ružinov
• www.powercoaching.sk, www.businesscoaching.sk
• FB: Power Coaching
• Instagram: Power Coaching
• Linkedin: Power Coaching

ĎALŠIE INFORMÁCIE K VÝCVIKU

https://www.youtube.com/watch?v=QzguYrqeKhY&t=4s
https://www.powercoaching.sk/mate-vsetky-zdroje-na-to-aby-ste-dokazali-cokolvek/
https://www.powercoaching.sk/koucing-radit-ci-neradit/
https://www.youtube.com/watch?v=BVTbkwKBmw8
https://www.youtube.com/watch?v=xurzvkDNGOs
https://www.powercoaching.sk/reakcie-ucastnika-romana-na-kurz-kouc-104/
https://www.powercoaching.sk/som-kouc/
https://www.powercoaching.sk/silne-emocie-z-kurzu-kouc-104-hodin-v-bratislave/
https://www.powercoaching.sk/oktobrovy-kurz-kouc-104-sa-prave-skoncil/
https://www.powercoaching.sk/kurz-kouc-104-ocami-jeho-absolventky/

Partner podujatia: StartitUP a Meeto
Foto zdroj: www.unsplash.com