IV. Sebavedomie a manipulácia

02.08.2017

Slovo manipulácia je zložené z latinských výrazov manus a plere, ktoré v preklade znamenajú ruka a uchopiť. Tento termín je používaný na označenie snahy pôsobiť na myslenie druhej osoby, či už agresívne alebo pasívne, vedome alebo nevedome. Manipulácia nie je čistá komunikácia, pretože vždy smeruje k tomu, aby sa manipulovaný rozhodol tak, ako by sa za iných okolností slobodne nerozhodol.

Medzi sebavedomím a manipuláciou vidíme priamu súvislosť- najčastejšie sú manipulovaní tí, ktorí trpia pocitmi menejcennosti a ich úroveň sebavedomia je nízka. Človek so zdravým sebavedomím zvyčajne nepatrí ani medzi manipulovaných, neprejavuje sa však ani ako manipulátor- uvedomuje si svoju hodnotu a zároveň rešpektuje druhých.

Pre niektorých sa manipulácia stala častým a prirodzeným spôsobom dosahovania cieľov, avšak rizikom je znekvalitnenie medziľudských vzťahov. Človeku, ktorý má tendenciu manipulovať druhých, sa ľudia skôr či neskôr začnú vyhýbať a prestanú mu dôverovať. Manipulácia je napríklad aj v partnerskom vzťahu častým problémom, ktorý dokáže vzťah úplne zničiť.

Prečo najčastejšie manipulujeme? Možno preto, lebo nevieme seba alebo druhého prijať takého, aký je, alebo nevieme otvorene požiadať o to, čo potrebujeme. V horšom prípade je manipulácia dôsledkom neschopnosti človeka rešpektovať druhých. Súčasťou povahových čŕt manipulátorov je často paradoxne znížené sebavedomie, ktoré sa snaží zvýšiť práve tým, že znehodnocuje tých, ktorí si dostatočne nevymedzili svoje hranice – na základe vyvolávania pocitov viny alebo nedostatočnosti v druhých ľuďoch si prispôsobuje ich správanie a konanie tak, ako sám potrebuje. Paradoxom je, že vhodné podmienky pre manipuláciu vytvára nie ten, kto manipuluje, ale ten, kto sa manipulovať nechá- preto povedať STOP manipulácii musí jedine obeť manipulácie.

Obeť manipulácie často nevidí situáciu objektívne a naivne dôveruje práve tomu, kto s ním manipuluje možno práve vo viere, že v očiach druhých sa dostane na vyššiu úroveň, alebo, naopak, neklesne v jeho rebríčku. Skutočnosť je však opačná- obeť manipulácie začína ešte viac pochybovať o vlastnej hodnote, o vlastných schopnostiach a často trpí depresívnymi a melancholickými náladami. Manipulátor tieto problémy považuje za slabosti, čo spôsobuje, že si druhého váži ešte menej a seba ešte viac.

Ako sa manipulácia prejavuje? Najčastejšie sa manipulátor snaží vyvolať v druhom človeku negatívne pocity, spochybňovanie a často až pocity viny. Vie veľmi dobre odhadnúť slabé stránky obete manipulácie, na ktoré sa zameria a zaútočí. Manipulátora môžeme odhaliť na základe toho, že:

  • Uniká z diskusií vždy, ak vie, že nezvíťazí.
  • Neformuluje svoju žiadosť jasne, ale snaží sa obrátiť situáciu tak, aby mu vyhovovala.
  • Neznesie kritiku na svoj účet.
  • Stavia sa do role obete.
  • Je dokonalým klamárom, často predstiera.

Ako riešiť manipuláciu? Cieľom je identifikovať taktiku a slabé miesta manipulátora. Ak ich odhalíme, budeme sa im vedieť brániť.

Čakať a dúfať, že sa práve manipulátor zmení a prestane sa snažiť ovládať druhých, nie je riešením. Riešenie je zmena postoja manipulovaného- uvedomiť si vlastnú hodnotu a naučiť sa byť asertívny v medziľudských vzťahoch.

Každý vzťah, v ktorom vládne manipulácia, by sme mohli prirovnať ku vzťahu rodič- dieťa. Keď manipulátor začne vystupovať ako rodič, manipulovaný by sa mal postaviť do pozície dospelého, nie dieťaťa. Týmto spôsobom vyrovnáme sily vo vzťahu manipulátor- manipulovaný a manipulátora doslova zneškodníme, pretože to je práve ten postoj, ktorý v danej chvíli nečakal.

Zoznam použitých zdrojov

GÁLIKOVÁ, M. Cítite manipuláciu? Správajte sa inak [online]. 2007 [cit. 2014- 11- 05]. Dostupné na: http://www.sme.sk/c/3490956/citite-manipulaciu-spravajte-sa-inak.html

LIPOVSKÁ, M. Manipulácia v partnerskom vzťahu. In: Ostium: Internetový časopis pre humanitné vedy [online]. 2014 [cit. 2014- 11- 05]. Dostupné na:  http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=435

OLAJOS, R. Manipulácia vo vzťahu. Poradňa zdravého životného štýlu [online]. [cit. 2014- 11- 05]. Dostupné na: http://www.poradnazdravehozivotnehostylu.sk/clanky/clankyvztahy/manipul%C3%A1cia-vo-vz%C5%A5ahu.aspx

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.