Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

KOUČ 104 │ Akreditovaný výcvik v koučingu │ 14.10. – 25.10.2024 | Banská Bystrica

Kurz koučingu a odovzdávanie certifikátov

Ste pripravení zažiť 12-dňové koučingové dobrodružstvo, naučiť sa myslieť inak a priniesť do svojho osobného i kariérneho života pozitívne zmeny? Alebo sa túžite stať profesionálnym koučom?

KURZ VÁM ZABEZPEČÍ POSUN

V OSOBNOSTNOM ROZVOJI

Kurz je užitočný aj do bežného života ako posun osobnosti, zlepšenie komunikácie v rodine či v ďalších vzťahoch

V KARIÉRNOM ROZVOJI A BIZNISE

Kurz je užitočný aj do profesií, ktoré riešia vzťahy alebo ľudské zdroje. Taktiež pre CEO či manažérov, ktorí riadia svoj tím a chcú podporiť svoje podnikanie.

AKO PROFESIONÁLNY KOUČ

Kurz je výborný a zároveň potrebný ako štart do sveta koučingu. Je základom pre tých, ktorí sa chcú stať profesionálnym koučom.

Akreditovaný a certifikovaný kurz KOUČ104 hodín ponúka vysoko odbornú úroveň v koučingu a zahŕňa akreditáciu International Coaching Federation (ICF) a MŠVVaŠ SR s možnosťou komplexnej prípravy na medzinárodnú certifikáciu a tituly vďaka novým programom LEVEL 1 (ACC) a LEVEL 2 (PCC).

ČO VŠETKO NADOBUDNETE

 • Certifikáciu ICF /International Coaching Federation/
 • Certifikáciu MŠVVaŠ
 • Certifikáciu ACPC /accredited coach by Power Coaching/
 • Prax v life, business, executive a team koučingu
 • Schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
 • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
 • Schopnosť využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
 • Schopnosť komunikovať na profesionálnej úrovni a presvedčiť na základe dôvery
 • Schopnosť skutočne počúvať a definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy
 • Schopnosť pozrieť sa na situáciu z viacerých uhlov pohľadu
 • Zručnosti v kladení otázok, ktoré vedú k najlepším riešeniam pre jednotlivca či spoločnosť
 • Stelesnenie myslenia kouča (+ strategické a kreatívne myslenie)
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenie sebareflexie v rámci koučovacieho procesu
 • Uvedomenia, ktoré budete schopní aplikovať v každej oblasti vášho života
 • Nové zážitky, kontakty a priateľstvá

VÝSTUPOM KURZU je záverečná skúška pred komisiou a následne po kurze budete vedieť koučovať ako certifikovaný kouč ACPC, budete schopní riešiť situácie z rôznych uhlov pohľadu, budete vedieť komunikovať na vysokej úrovni a mnoho ďalšieho. Tento termín školíme osobne u nás na Mierovej 56 v Bratislave.

KURZ JE VHODNÝ PRE

 • všetkých, ktorí chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • všetkých, ktorí chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC)
 • všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší…
 • všetkých, ktorí majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja v osobom či kariérnom živote, zlepšiť si komunikáciu a naučiť sa riešiť problémy

Kto má záujem sa stať profesionálnym koučom, tento kurz je ideálny a zároveň potrebný ako  prvý krok. Následne môžete absolvovať programy LEVEL 1 alebo LEVEL 2, vďaka ktorým získate rovno medzinárodný titul kouča ACC alebo PCC. Na celej tejto ceste vás budeme sprevádzať.

ACC KOUČ

Program LEVEL I.

Získajte rovno titul ACC

Tento kurz je akreditovaným záverečným kurzom I. novej certifikačnej schémy ICF. Získate Medzinárodnú certifikáciu od ICF (titul ACC). Jedná sa o zvýhodnený balíček kurzu KOUČ104 a programu KOUČ ACC
VIAC INFO

PCC KOUČ

Program LEVEL II.

Získajte rovno titul PCC

Tento kurz je akreditovaným záverečným kurzom II. novej certifikačnej schémy ICF. Získate Medzinárodnú certifikáciu od ICF (titul PCC). Jedná sa o zvýhodnený balíček kurzu KOUČ104 a programu KOUČ PCC.
VIAC INFO

OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104

Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória. Témy sú špecificky rozdelené do 11 dní a 12. deň sa uzatvára skúškou.

 • História koučingu
 • Rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /8 kompetencií kouča/
 • Etika v koučingu a etické princípy
 • Cieľ koučingu – pozitívny, aktívny, etický
 • Stanovenie cieľov v koučingovom rozhovore
 • Otvorené otázky
 • Silné otázky
 • Univerzálne otázky
 • Ako sa správne pýtať
 • Praktické cvičenia a hry
 • Rozbor metódy GROW
 • Rozbor metódy Kolo rovnováhy
 • Praktické úlohy a cvičenia – aplikácia metód  v praxi
 • Metódy sebapoznania
 • Metódy poznania druhých
 • Rieka života a životné cykly
 • Neurolingvistické programovanie
 • Psychológia a psychológia kladenia otázok
 • Prerámovanie
 • Koučing vo dvojiciach
 • Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
 • Koučingový rozhovor a aplikácia koučingových otázok
 • Aktívny a pasívny jazyk
 • Komunikačné kanály
 • Neverbálna komunikácia
 • Budovanie dôvery (sebadôvery a dôvery klienta) a vytvorenie pocitu bezpečia
 • Vytváranie vzťahu a uzatváranie dohôd
 • Rozbor metódy Walt Disney
 • Rozbor metódy Transakčná analýza
 • Rozbor metódy ADAPT
 • Praktické koučingy – aplikácia metód v praxi
 • Hlbší rozbor koučingových kompetencií
 • Aktívne počúvanie a sústredenosť v koučingovom procese
 • Prebúdzanie uvedomenia klienta v koučingovom procese
 • Rozvoj a podpora klienta v koučingovom procese
 • Praktické koučovanie vo dvojiciach
 • Stelesnenie myslenia ako kouča
 • Sústredenosť, flexibilita a sebavedomie kouča
 • Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
 • Samostatné koučovanie v prítomnosti kouča
 • Metóda STOP a jej aplikácia
 • Preberanie zodpovednosti ako kouča v koučingovom procese
 • Preberanie zodpovednosti klienta v koučingovom procese
 • Facilitovanie rastu klienta v procese koučingu
 • Sebareflexia, kontrola a spätná väzba
 • Samostatné praktické koučovanie v prítomnosti kouča
 • Pokročilé metódy v koučingu a ich aplikácia
 • Základné metódy pre tímový koučing
 • Základné metódy pre business koučing
 • Základné metódy pre executive koučing
 • Praktické koučovanie vo dvojiciach v prítomnosti kouča
 • Aplikáčia koučingu v bežnom živote
 • Príprava na záverečnú skúšku pred komisiou
 • Praktické koučingy pred koučom a mentoring
 • Skúška pozostáva

  • Z písomnej časti – vypracovanie otázok podľa vlastných nadobudnutých znalostí (všetko iba to, čo ste sa tu naučili)
  • Ústna časť – koučingový rozhovor so spolužiakom pred troj-člennou komisiou

  Posudzovať bude odborná komisia a garant kurzu. Po úspešnom absolvovaní získavate Osvedčenie a Certifikát.

Neváhajte sa stať aj vy súčasťou nášho koučovacieho tímu a pomôžte nám všade naokolo vytvárať kvalitnejšie životy vďaka tejto úžasnej a uznávanej metóde, ktorou je koučing.

AKO TO VYZERÁ NA KURZE KOUČ104

 • Certifikát International Coaching Federation o absolvovaní tohto kurzu, ktorý je akreditovaný ICF
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 • Certifikát ACPC Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
 • Používanie loga ACPC (Approved Coach by Power Coaching) k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 • Členstvo v klube absolventov KOUČ 104 s množstvom výhod
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 2 rokov od ukončenia výcviku
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
 • Učebný materiál
 • Možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce pre nezamestnaných a uchádzačov o zamestnanie – napr. REPAS+ (platí iba pre základný program kurzu) – pre Teba BEZPLATNE!
 • 1230,- € s DPH pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce
 • Nechaj si preplatiť celý výcvik cez nový projekt Úradu práce “Nestrať prácu a vzdelávaj sa” – pre zamestnaných BEZPLATNE!
 • zľava 30% pre študentov psychológie

Skúška prebieha v posledný 12-ty deň kurzu osobne na adrese a v priestoroch, v ktorých sa kurz aktuálne školí (BA, BB alebo KE). Najskôr absolvujete písomný test a následne prebieha ústna skúška formou koučingového rozhovoru so spolužiakom pred trojčlennou komisiou. Po úspešnom absolvovaní skúšky osobne odovzdávame certifikáty a osvedčenia pri malej oslave so šampanským a tortou.

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa je financované vzdelávanie prostredníctvom Úradu práce. Je určené pre zamestnancov firiem – pre fyzické osoby, ktoré pociťujú popri vo svojom zamestnaní potrebu sa vzdelávať a dokvalifikovať v určitej oblasti. 

Témy kurzov, ktoré si vyberiete pre ďalšie vzdelávanie sú na vás a my vám samozrejme odporúčame náš akreditovaný a certifikovaný kurz KOUČ104 hod. Môžete sa prostredníctvom toho projektu vzdelávať úplne ZADARMO, pretože vám úrad práce tento kurz kompletne preplatí.

Pozrite sa na svoju súčasnú situáciu a zvedomte si, kde sa momentálne nachádzate..

 1.  Hľadáte možnosti, ako sa posunúť v rámci vlastného sebarozvoja alebo kariérnej oblasti? Vnímate, že potrebujete zmenu alebo posun?

 2. Nemáte jasno v tom, čo v živote chcete dosiahnuť a kde by ste chceli byť? Potrebujete vyriešiť problém alebo si ujasniť ciele?

 3. Chcete nájsť správny spôsob, ako sa posunúť vpred? Taký, ktorý bude osobne pre vás ako “vyšitý”?

 4. Uvažujete, ako spraviť prvý krok do neznáma? Máte obavy, ktoré vám v tom bránia? Radi by ste ich odstránili, no neviete si rady?

 5. Túžite žiť kvalitnejší život a pomáhať ľuďom naokolo hľadať vlastné riešenia, ktoré fungujú? Napríklad aj ako profesionálny kouč?

Ak ste si prevažne odpovedali “ÁNO”, potom je náš kurz pre vás ako stvorený! Pomôžeme vám nie len nájsť cestu, ale privedieme vás tam, kde by ste chceli byť.

POVEDALI O NÁS - KURZ KOUČ104

Získať kurz
Zapísaní: 23 študentov
Trvanie: 8:30 - 16:00
Výuka: Osobne | Na adrese

Archív

KOUČ 104 │ Akreditovaný výcvik v koučingu │ 14.10. – 25.10.2024 | Banská Bystrica
Cena:
1 799.20€
Layer 1
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.