Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

KOUČ 104 │ Akreditovaný výcvik v koučingu │ 05.10 – 16.10.2023 | Banská Bystrica

Koučing kurz

Ste pripravení zažiť 12-dňové koučingové dobrodružstvo plné nových uvedomení, naučiť sa myslieť inak ako ostatní alebo rovno sa stať profi koučom? Kurz je vhodný pre

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

(kliknite pre viac)
Kurz je užitočný aj do bežného života ako posun osobnosti, zlepšenie komunikácie v rodine či v ďalších vzťahoch.

KARIÉRNY ROZVOJ A BIZNIS

(kliknite pre viac)
Kurz je užitočný aj do profesií, ktoré riešia vzťahy alebo ľudské zdroje. Taktiež pre CEO či manažérov, ktorí riadia svoj tím.

BUDÚCEHO KOUČA

(kliknite pre viac)
Kurz je výborný štart do sveta koučingu. Je základom pre tých, ktorí sa chcú stať profesionálnym koučom.

PROGRAM ACC

LEVEL I.

104 hodín

Tento kurz je akreditovaným záverečným kurzom I. novej certifikačnej schémy ICF. ZÍSKATE: Medzinárodnú certifikáciu od ICF (titul ACC), Certifikát ACPC od Power Coaching, Osvedčenie MŠVVaŠ.
2 200 €

PROGRAM PCC

LEVEL II.

125 hodín

Tento kurz je akreditovaným záverečným kurzom II. novej certifikačnej schémy ICF. ZÍSKATE: Medzinárodnú certifikáciu od ICF, Certifikát ACPC od PC, Osvedčenie MŠVVaŠ, 10x mentoring (v hodnote 1800€). Tento program má rovnaký základ ako I. LEVEL, avšak je obohatený o 21 hodín praxe, vďaka čomu získate rovno titul PCC.
3 200 €

KURZOM NADOBUDNETE

 • 3 – násobnú certifikáciu (od MŠVVaŠ, od International Coach Federation, od Power Coaching)
 • Titul kouča ACC alebo PCC (podľa toho, ktorý level/program si vyberiete)
 • Prax v life, business, executive a tímovom koučingu
 • Schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
 • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
 • Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
 • Schopnosť komunikovať efektívne a presvedčiť na základe dôvery
 • Schopnosť definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy
 • Schopnosť pozrieť sa na situáciu z viacerých uhlov pohľadu
 • Zručnosti v kladení otázok, ktoré vedú k najlepším riešeniam pre jednotlivca či spoločnosť
 • Schopnosť strategicky myslieť
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenie sebareflexie v rámci koučovacieho procesu
 • Uvedomenia, ktoré budete schopní aplikovať v každej oblasti vášho života
 • Nové zážitky a priateľstvá

OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104

 • Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória. Témy sú špecificky rozdelené do 11 dní, pričom posledný 12 deň sa koná záverečná skúška pred komisiou. LEVEL II. je obohatený o 21 hodín praxe.
 • História a rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Cieľ koučingu – pozitívny, aktívny, etický
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /8 kompetencií kouča/
 • Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
 • Praktické ukážky koučingu
 • Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
 • Koučingový rozhovor – ako klásť otázky (silné a univerzálne otázky)
 • Koučingové metódy (ADAPT, Kolo rovnováhy, W.Disney a ďalšie)
 • Umenie komunikácie (Aktívny a pasívny jazyk, Komunikačné kanály)
 • Jednoduché a pokročilé metódy na individuálny koučing
 • Základné metódy pre business koučing
 • Proces kontroly a zodpovednosť kouča
 • Samotné praktické koučovanie s prítomnosťou kouča

Akreditovaný kurz KOUČ104 hodín školíme na odbornej úrovni rovno k medzinárodným certifikátom/titulom, čo znamená, že už nie je potrebné žiadať priamo ICF, čo vám uľahčí celý tento proces a my to vybavíme za vás! Pre získanie titulu ACC ponúkame úroveň LEVEL I. a pre získanie titulu PCC ponúkame LEVEL II. Okrem toho vás budeme sprevádzať na celej vašej ďalšej ceste koučingu. POZOR: V dôsledku prezenčnej formy školenia je kapacita účastníkov OBMEDZENÁ!

POZRITE SI VIDEO, AKO TO VYZERÁ NA KURZE

Pokiaľ sa chcete stať nie len certifikovaným, ale aj profesionálnym koučom, ponúkame vám následné špecializované kurzy napr. Ako rozbehnúť úspešné podnikanie, Vzťahový koučing a pod., na ktorých vám poskytneme všetky info a materiály, ktoré potrebujete k tomu, aby ste rozbehli úspešné podnikanie v tomto obore. Neváhajte sa stať aj vy súčasťou nášho koučovacieho tímu a pomôžte nám všade naokolo vytvárať kvalitnejšie životy.

Stačí ak si vyberiete program, ktorý chcete absolvovať LEVEL 1 alebo LEVEL 2 (resp. podľa titulu, o ktorý máte záujem) a stačí ak dorobíte potrebný počet hodín praxe. Vďaka novej akreditácií vám rovno poskytneme medzinárodný titul kouča a teda nemusíte o to žiadať ICF (zdĺhavejší a komplikovanejší proces).  Nemusíte celý kurz absolvovať znova, stačí doplatiť alikvotnú čiastku v hodnote 1400 €.

 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 • Certifikát od ICF (International Coach Federation) – LEVEL I. alebo LEVEL II.
 • Certifikát ACPC (Approved Coach by Power Coaching) od Power Coaching o absolvovaní kurzu
 • Používanie loga ACPC k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 • Členstvo v klube absolventov KOUČ104/125
 • 10 mentoringov v hodnote 1800 € s platnosťou 12 mesiacov od skončenia kurzu zdarma (platí iba pri LEVEL II.)
 • Záverečná ústna skúška pred komisiou
 • Získanie titulov ACC  alebo PCC a usmernenie/vedenie ako ďalej postupovať
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
 • Učebný materiál
Medzinárodná federácia koučov (ICF) definuje 3 úrovne koučovania:
 1. Pridružený certifikovaný kouč (Associate Certified Coach – ACC) je rozvíjajúci sa kouč, ktorý pri práci na klientovej téme a cieľoch používa základné koučovacie techniky a štruktúru. Na rozdiel od kouča bez koučovského vzdelania aspoň na základnej úrovni rozlišuje koučovanie od iných spôsobov práce a v praxi preukazuje začiatočnícku úroveň koučovských spôsobilostí. Pri koučovaní sa mu ešte môžu „vlúdiť“ navádzacie otázky alebo občasná tendencia klienta niekam smerovať, ale ACC sa usiluje viesť rozhovor k cieľu a technicky správne – cez otvorené otázky a nástroje/schémy naučené v kurze.
 2. Profesionálny certifikovaný kouč (Professional Certified Coach – PCC) má oveľa viac dôvery v klientove zdroje, preto jeho rozhovor nie je sériou techník a schém, ale štruktúru aj techniky sa usiluje prispôsobiť potrebám klienta. Jeho znalosť spôsobilostí a rozdielu medzi koučovaním a inými spôsobmi práce je už natoľko kvalitná a zažitá, že sa nepotrebuje intenzívne sústrediť na svoj výkon. V záujme efektívneho priebehu koučovania si dovolí používať viac na mieru vytvorených nástrojov. Učí sa byť partnerom klientovi – rozhovor už nedrží pevne v rukách, ale aspoň občas otvára pre klienta možnosť spoluvytvárať jeho priebeh. Dbá na to, aby klientove uvedomenia mali presah aj mimo aktuálne riešenej témy.
 3. Seniorný kouč (ICF ho označuje ako Master Certified Coach – MCC) má toľko skúseností, že plne dôveruje klientovi a v jeho koučovaní vidíme ľahkosť, uvoľnenosť, slobodné spoluvytváranie procesu s klientom a nasledovanie klientovho smeru. Seniorný kouč dôveruje svojej schopnosti poradiť si s akýmkoľvek prekvapivým zvratom v rozhovore. Jeho znalosť spôsobilostí kouča aj rozdielu medzi koučovaním a inými spôsobmi práce je natoľko hlboká a zvnútornená, že môže byť naplno partnerom v rozhovore. To znamená byť prítomný, sústredený na klienta a jeho potreby a dávať svoje schopnosti plne do služby klientovi – jeho preskúmavaniu, uvedomeniam, objavovaniu a učeniu sa. Tento titul však poskytuje jedine ICF.
 • Možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce pre nezamestnaných a uchádzačov o zamestnanie – napr. REPAS+ (platí iba pre základný program kurzu) – pre vás BEZPLATNE!
 • 1230,- € s DPH pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce
 • Nechajte si preplatiť celý výcvik cez nový projekt Úradu práce “Nestrať prácu a vzdelávaj sa” – pre zamestnaných BEZPLATNE!
 • zľava 30% pre študentov psychológie
 • Pre všetkých, ktorí chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • Pre všetkých, ktorí chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC)
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší…
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja

Záverečná skúška pri oboch programoch prebieha tak, že prídete osobne posledný deň kurzu (12.) na miesto, kde ste sa celú dobu školili. Najskôr vyplníte písomný test a následne prebieha ústna skúška formou koučingového rozhovoru so spolužiakom pred komisiou. Potom vás čaká ešte “malé” prekvapenie od nás!

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa je financované vzdelávanie prostredníctvom Úradu práce. Je určené pre zamestnancov firiem – pre fyzické osoby, ktoré pociťujú popri vo svojom zamestnaní potrebu sa vzdelávať a dokvalifikovať v určitej oblasti. 

Témy kurzov, ktoré si vyberiete pre ďalšie vzdelávanie sú na vás a my vám samozrejme odporúčame náš akreditovaný a certifikovaný kurz KOUČ104 hod. Môžete sa prostredníctvom toho projektu vzdelávať úplne ZADARMO, pretože vám úrad práce tento kurz kompletne preplatí.

Pozri sa na svoju súčasnú situáciu a zhodnoť, kde sa momentálne nachádzaš..
 1.  Hľadáš možnosti, ako sa posunúť v rámci vlastného sebarozvoja alebo kariérnej oblasti? Vnímaš, že potrebuješ zmenu alebo posun?
 2. Nemáš jasno v tom, čo v živote chceš dosiahnuť a kde by si chcel byť? Potrebuješ vyriešiť problém alebo si ujasniť ciele?
 3. Chceš nájsť správny spôsob, ako sa posunúť vpred? Taký, ktorý bude osobne pre teba ako “vyšitý”?
 4. Uvažuješ, ako spraviť prvý krok? Máš obavy, ktoré ti v tom bránia? Rád by si ich odstránil, no nevieš si rady?
 5. Túžiš žiť kvalitnejší život a pomáhať ľuďom naokolo hľadať vlastné riešenia, ktoré fungujú?

Ak si si odpovedal prevažne “ÁNO” a považuješ za dôležité odpovede nájsť, my ti garantujeme, že ich tu nájdeš.  A potvrdia ti to aj naši absolventi. Tešíme sa na Vás na kurze! 😉

POVEDALI O NÁS - KURZ KOUČ104

1
Vzdelávanie
Získať kurz
Zapísaní: 15 študentov
Trvanie: 8:30 - 16:30
Prednášky: 1
Výuka: Prezenčne │ osobne na adrese

Archív

KOUČ 104 │ Akreditovaný výcvik v koučingu │ 05.10 – 16.10.2023 | Banská Bystrica
Cena:
1 799.20€
Layer 1
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.