Ochrana osobných údajov

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vážení zákazníci, vážení priaznivci,

 

Aby ste mohli využívať nami poskytované služby a aby sme Vás mohli oslovovať s relevantnými ponukami v rámci marketingovej komunikácie, spracúvame Vaše osobné údaje.

 

 1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Power Coaching s.r.o., so sídlom Horná 5, 831 52 Bratislava, IČO: 46 392 564, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 78161/B, email: info@coaching-poradna.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

 

 1. ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje, identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt (ulica, číslo, PSČ a mesto), miesto narodenia, kontakt (e-mailová adresa a telefónny kontakt) ako aj ďalšie údaje poskytnuté dobrovoľne. [A1]

 

 1. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

   • na účel realizácie Vašej prihlášky na kurz cez stránku prevádzkovateľa https://www.coaching-poradna.sk a/alebo na uzatvorenie, zmenu alebo plnenie zmluvy,
   • na účel marketingovej komunikácie a na zasielanie marketingových materiálov a ponúk na poskytovanie služieb prevádzkovateľa na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
   • na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (obchodná evidencia, daňové povinnosti),
   • na uplatnenie Vašich zákonných nárokov z uzatvorenej zmluvy (reklamácie),
   • na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

 

 1. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získané pre účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvy sa uchovávajú po dobu poskytnutia služby a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia Vašich práv, napr. v rámci reklamačného konania. Osobné údaje poskytnuté pre účely marketingovej komunikácie na základe Vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo do momentu skončenia účelu spracúvania, ak doba poskytnutia súhlasu nebola uvedená. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú podľa lehôt stanovených osobitnými predpismi.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získavame a spracúvame v rámci poskytovania našich služieb, využívania marketingovej komunikácie a uplatnenia Vašich nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov. Osobné údaje chránime použitím rôznych primeraných organizačných a technických opatrení tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme prenos Vašich osobných údajov do inej krajiny v rámci EU alebo mimo EU.

 

 1. SUBJEKTY MAJÚCE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

K Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to tretie osoby na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolné orgány) a sprostredkovatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom.

 

 1. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci Vašich práv máte:


a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom a informácie o spracúvaných osobných údajoch, konkrétne o (i) účele spracúvania osobných údajov, (ii) o kategórii spracúvaných osobných údajov, (iii) o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (iv) o dobe uchovávania osobných údajov, (v) o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (vi) o práve podať návrh na začatie konania, (vii) o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby a o (viii) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

b) Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

c) Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, (ii) ste udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolali, (iii) namietate spracúvanie osobných údajov, (iv) sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne, (v) je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti, (vi) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak (i) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto vymazania obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov nepotrebuje, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie Vášho právneho nároku, (iv) namietate spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

e) Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať od prevádzkovateľa Vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V prípade spracúvania osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov bez obmedzenia.

 

Ak chcete vykonať niektoré zo svojich práv v oblasti osobných údajov, môžete tak urobiť zaslaním žiadosti na adresu prevádzky sprostredkovateľa Mierová 56, 821 05 Bratislava.

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.