Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

LIFE KOUČING

Stojíte pred ťažkou životnou úlohou? Máte náročnejšie obdobie, prípadne sa potrebujete rozhodnúť alebo rozhýbať s nejakou životnou otázkou?

 

Vďaka koučingovému rozhovoru s certifikovaným koučom nájdete vlastné odpovede, ktoré vám budú fungovať.

 

Vzbuďte v sebe aktivitu spojenú s chuťou k činom!

Koučing je vysoko dôverný rozhovor s dôrazom na mlčanlivosť kouča, kde kouč používa efektívne metodologické otázky, ktoré dokážu zmeniť váš pohľad na situáciu a vidieť aj to, čo ste predtým nevideli.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Prepnúť obsah

PÁROVÁ TERAPIA

Koučingové otázky vám umožnia zmeniť pohľad na vzťahovú situáciu, vidieť aj to, čo ste predtým nevideli a nájsť východiská.

 

Potom ako skúsite párovú terapiu, budete mať konkrétny názor, či spolu zostať alebo nie.

 

V našej párovej poradni sme pomohli už vyše 200 párom. Pomôžeme aj vám! 

Párový koučing je “neinvazívna” a efektívna metóda, ktorej cieľom je dať obom členom páru priestor a čas na vyjadrenie svojho názoru, postoja a myšlienok. Neutrálny priestor a neutrálna tretia strana, osoba kouča, napomáhajú k nájdeniu riešenia, ktoré bude akceptovateľné pre obe strany. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Prepnúť obsah

VZŤAHOVÝ KOUČING

Vďaka vzťahovému koučingu budete ako kouči klientov vedieť posúvať ďalej, aby vedeli svoje myšlienky a názory prezentovať medzi ľuďmi a nemali problém s komunikáciou.

 

Po absolvovaní budete môcť klientom ukázať, že na vzťahy je možné sa pozerať aj zo širšej perspektívy. Pochopia, že vzťahy súvisia s nimi samotnými, ich správaním a pod. Budete spoločne hľadať riešenia, ktoré sú pre nich najideálnejšie.

Vzťahový koučing je koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – v partnerstve, rodine, susedstve, práci, biznise, medzi ľuďmi. Vzťahový koučing sa týka každého jedinca.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Prepnúť obsah

ŠPORTOVÝ A MENTÁLNY KOUČING

Absolvujte mentálny koučing pre trénerov a športovcov a spoznajte vlastnú osobnosť, naučte sa veriť si, namotivujte sa a zostaňte motivovaní!

 

Osvojte si komunikáciu na profesionálnej úrovni, rozviňte svoj potenciál naplno, správne nasmerujte pozornosť, zvládnite nátlak spoločnosti a rozviňte si schopnosť sústrediť sa a ovládnuť svoje myslenie. 

Mentálny koučing je fyzická a mentálna príprava trénerov a športovcov. Mentálny tréning predstavuje poradenstvo na zlepšenie výkonu športovcov alebo celých tímov. Čo najlepšiu výkonnosť vám pomôžeme dosiahnuť pomocou techník a metód, ktoré sa nám najlepšie osvedčili v praxi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Prepnúť obsah

BUSINESS KOUČING

Čelíte výzvam, v ktorých nenachádzate východisko, alebo sa jednoducho neviete rozhodnúť, ako ďalej postupovať?

 

Je ideálny, ak chcete ako spoločnosť investovať do rozvoja a rastu svojich ľudí a plánujete využiť nové metódy na riešenie krízových situácií, zlepšenie výkonu či korporátnej kultúry a nárastu úspešnosti. 

Naučte sa viesť ľudí správne a dosahujte želané výsledky!

Je orientovaný na motiváciu a rozvoj zamestnancov i manažérov. Bizniskouč je partner, ktorý profesionálne sprevádza klienta, pričom používa efektívne metodologické otázky a nástroje, ktoré prinášajú do pracovnej situácie vyjasnenie a identifikáciu vlastných priorít a zámerov, ako aj spoločnosti ako celku. Je určený pre tých, od ktorých závisia výsledky firmy a chcú si efektívne zmanažovať pracovný i súkromný čas. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Prepnúť obsah

TÍMOVÝ A SKUPINOVÝ KOUČING

Cieľom je rozvinúť a podporiť silné stránky tímu a práca na odstránení tých slabých. Urobiť si jasno v roliach, spôsoboch, úlohách či spolupráci, ako nastaviť vlastné témy a hľadať riešenia vo vlastných zdrojoch a zároveň tvoriť riešenia, ktoré sú priamo napasované na realitu vášho tímu.

Vo výsledku budete schopný viesť tím k vzájomnej komunikácii a rešpektu, motivácii, lojalite, efektívnosti a taktiež premýšľať ako jednotlivec i člen tímu a prevziať zodpovednosť.

Skupinový mentoring

Je riadený odborníkom – profesionálnym koučom, prebiehajúci formou koučingovej diskusie v skupine klientov, vedený efektívnou formou a je vhodný k získaniu širších súvislostí. Otázky vyplývajúce z tém zúčastnených sú významné a obohacujúce pre jednotlivcov v celej skupine. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Prepnúť obsah

OSOBNOSTNÁ DIAGNOSTIKA

Vďaka psychologickému vzdelaniu našich koučov máme možnosť využívať osobnostnú diagnostiku GPOP – Golden Profiler of Personality, ktorá pomáha k pochopeniu svojho osobnostnému typu, lepšiemu poznaniu seba, silných i slabých stránok, ako aj k identifikácii toho, čím sa od ostatných líšime.

 

Môžete ju použiť pre seba (jednotlivcov/manažérov), ale aj pre vzájomne poznanie a diagnostikovanie druhých ľudí.

Okrem samého seba budete schopní diagnostikovať aj osoby vo vašom okolí či vašej spoločnosti. Poskytne vám komplexný obraz osoby a umožní vám zistiť, ako sa pravdepodobne bude reálne správať daná osoba v rôznych životných situáciách, či stresových situáciách a výsledkom je posilnenie vzájomnej komunikácie.

 

Na základe toho budete vedieť posúdiť:

• aká pozícia „sedí“ diagnostikovanej osobe najviac,

• v čom je skutočne dobrý,

• ako zapadne do kolektívu

• kde môže nastať konflikt,

• čím dokáže dosahovať efektívne výsledky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Prepnúť obsah

RODINNÉ KONŠTELÁCIE

Vytvoríte si vlastný rodokmeň, na základe ktorého porozumiete opakujúcim sa situáciám vo svojej rodine. Nájdete odpovede na mnohé otázky a pomôžeme vám neprebrať vzorce správania, ktoré sa vám nepáčia. Taktiež pochopíte vlastné postavenia v skupine (je nevyhnutné na zaradenie sa alebo na riešenie situácií či konfliktov). Prostredníctvom konštelácií  sa budete schopní pozrieť na časti systému, ktoré daný problém ovplyvňujú a ako uvoľniť existujúce blokády. V konečnom výsledku sa naučíte, ako sa efektívne a dlhodobo vysporiadať s predmetom trápenia.

Systémové konštelácie patria v súčasnosti k najefektívnejším metódam, ktoré pomáhajú odkryť príčiny našich problémov a nájsť vyhovujúce riešenia. A to vo všetkých oblastiach života – zdravotný problém, práca, finančné záležitosti, rodinné vzťahy, partnerské vzťahy a pod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Prepnúť obsah

MENTORING

Mentoring predstavuje dôležitú súčasť profesionálneho rastu koučov. V prípade, ak chcete svoje zručnosti a kompetencie posúvať alebo získať/predĺžiť si medzinárodné certifikácie od ICF a stať sa Associate Certified Coach (ACC) alebo Professional Certified Coach (PCC), je dôležité absolvovať mentoringové stretnutia.

INDIVIDUÁLNY MENTORING

SKUPINOVÝ MENTORING

Individuálny mentoring koučov prebieha formou konzultácie so skúseným koučom – mentorom, ktorý s vami osobitne preberie koučingové sedenia, ktoré uskutočňujete s vašimi klientmi, s cieľom vášho profesionálneho posunu. Pred mentoringom zašlete mentorovi nahrávku vášho koučingového rozhovoru. Následne na konzultácii nahrávku podrobne zanalyzujete, pričom vám budú dávané odporúčania na zlepšenia a usmernenia. Súčasne budete mať priestor prejsť si vaše otázky, ktoré vám vyplynuli z vašej praxe. V prípade záujmu vám bude vydané potvrdenie pre ICF.

 

Rozsah mentoringu je 1 hodina. Pred realizáciou je potrebné zaslať nahrávku koučingového rozhovoru a doručiť potvrdenie pre účel ICF. Frekvencia termínov je podľa dohody.

Skupinový mentoring koučov prebieha formou 2,5 hod. mentoringu, v skupine akreditovaných koučov. Skupinový mentoring je vedený efektívnou formou, vhodný k získaniu širších súvislostí. Otázky vyplývajúce z praxe koučov sú významné a obohacujúce pre všetkých zúčastnených. Predmetný spôsob mentoringu vás pripraví aj na situácie, s ktorými sa stretli už vaši kolegovia, ako aj na zvládanie nových alebo nečakaných situácií. V prípade záujmu vám bude vydané potvrdenie pre ICF. 

 

Rozsah skupinového mentoringu predstavuje 2,5 hod. Frekvencia termínov je 1x mesačne, podľa kalendára (je možné zúčastniť sa ľubovoľného počtu). Potvrdenie: pre účel ICF, absolvovaním 1ného skupinového mentoringu získate potvrdenie v počte 2x mentoringov.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Prepnúť obsah

MEDIÁCIA

Mediácia je forma riešenia sporov, spočívajúca v činnosti, ktorou osoby zúčastnené na tejto činnosti riešia prostredníctvom určitej špeciálnej tretej osoby, nazývanej mediátor, spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného vzťahu.

Hlavým cieľom je nájsť riešenie a nie vinníka! Mediátor rýchlo a efektívne vyrieši váš konflikt resp. spor tak, aby ste sa vy aj protistrana čo najviac priblížili k svojmu zámeru. Tým vám ušetrí veľa času aj energie.

KEDY ABSOLVOVAŤ MEDIÁCIU?

Keď sa dostanete do konfliktu a neviete ho sami ukončiť alebo keď potrebujete pohľad tretej strany, ktorý môže byť veľmi rozhodujúci. Niekoho, kto má nadhľad a ovláda zručnosť komunikácie a riešenia konfliktov. Môžete zvoliť právnika, ale ten je platený za hodiny, takže čím viac hodín, tým väčšie náklady, nehovoriac o tom, že na súdoch sa náš konflikt môže ťahať roky.

V tomto prípade vám môže pomôcť mediátor s oveľa nižšími finančnými nákladmi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Prepnúť obsah
Layer 1
Prihlásiť sa Categories
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.