Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže uskutočňovaných spoločnosťou Power Coaching, s.r.o.

Pravidlá súťaže Označ kamaráta a vyhrajte

1. USPORIADATEĽ A CIEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom súťaže s názvom Označ kamaráta a vyhrajte (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Power Coaching s.r.o., so sídlom Horná 5, 831 52 Bratislava, IČO: 46 392 564, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 78161/B (ďalej len „usporiadateľ“).


Cieľom súťaže je podpora aktivít usporiadateľa.
2. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

2.1 Súťaž prebieha v čase od 7.11.2019 do 28.11.2019 (ďalej len „čas konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „Facebook“), pričom:3. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PRIEBEH SÚŤAŽE

3.1 Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.Účastníkom súťaže môže byť:
fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony v zmysle § 8 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a/alebo
fyzická osoba, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, so súhlasom svojho zákonného zástupcu
s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“).Účastník súťaže sa zapojí na oficiálnej stránke usporiadateľa na Facebooku Power Coaching do súťaže tak, že prostredníctvom Facebookovej stránky usporiadateľa, pod fotografiu súťaže, napíše/označí v komentári svojho kamaráta, s ktorým by chcel vyhrať.


Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky podľa bodu 3.3 pravidiel, budú zaradení do vyhodnotenia súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebehne 29.11.2019.


Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru alebo služby poskytovanej usporiadateľom.


Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť iba jedenkrát.


Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa v pracovnoprávnom vzťahu k usporiadateľovi, osoby s iným ako pracovnoprávnym vzťahom k usporiadateľovi (dodávatelia), zamestnanci dočasne pridelení na výkon práce k usporiadateľovi od iného zamestnávateľa alebo od agentúry dočasného zamestnávania (agentúrny zamestnanec) vrátane ich rodinných príslušníkov v priamej línii, súrodencov a manželov.


Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené ako účastníci súťaže. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v článku 7. týchto pravidiel môže byť usporiadateľom ustanovený náhradný výherca. V prípade, ak sa výhra takejto osobe už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto bodu do súťaže zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa článku 7. týchto pravidiel.


SPÔSOB VÝBERU VÝHERCU
4.1 Usporiadateľ vyberie z účastníkov súťaže 1 (jednu) dvojicu – účastníka súťaže a ním označeného kamaráta.5. VÝHRY V SÚŤAŽI

5.1 Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa týchto pravidiel, môže vyhrať nasledovnú výhru: 2 poukážky v hodnote 21€, ktoré môžu účastník a jeho kamarát, využiť na jednodňový workshop "Argumentácia a schopnosť presvedčiť" spoločnosti Power Coaching. (ďalej len „výhra“).5.2 Výhra je nepeňažná a je predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. Nepeňažné ceny alebo výhry zdaňuje fyzická osoba cez daňové priznanie k dani z príjmov podané za príslušné zdaňovacie obdobie. Nepeňažné ceny alebo výhry sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR za cenu alebo výhru.5.3 Usporiadateľ v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov oznamuje hodnotu výhry tak ako je uvedená v bode 4.1.5.4 Výherca berie na vedomie, že zodpovedá za prípadné daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce z výhry, ktoré je povinný si vysporiadať samostatne.6. OZNÁMENIE O VÝHRE A DISTRIBÚCIA VÝHRY, ZÁNIK NÁROKU NA VÝHRU

6.1 Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom Facebooku usporiadateľa a zároveň bude požiadaný o oznámenie kontaktných údajov - mena, priezviska, dátumu narodenia, korešpondenčnej adresy, a to do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy došlo k vyhodnoteniu súťaže podľa bodu 5.1 pravidiel.

6.2 V prípade, ak výherca neoznámi kontaktné údaje v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa informovania o výhre podľa bodu 6.1 alebo ak z dôvodu uvedenia chybných kontaktných údajov nebude možné sa s výhercom spojiť v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia týchto údajov, zaniká jeho nárok na výhru bez akejkoľvek náhrady a usporiadateľom môže byť stanovený náhradný výherca podľa článku 7.6.3 Ak je výhercom fyzická osoba, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, poskytne po oznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade mu zaniká nárok na výhru bez akejkoľvek náhrady a usporiadateľom môže byť stanovený náhradný výherca podľa článku 7.6.4 Usporiadateľ zašle výhru výhercovi prostredníctvom e-mailu a to zaslaním výherného kupónu na e-mailovú adresu výhercu, ktorú výherca poskytne usporiadateľovi. E-mail bude výhercovi zaslaný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vyhlásenia výhercu súťaže v danom tematickom okruhu.6.5 Výherca nie je povinný výhru prijať. Ak sa výhra z akéhokoľvek dôvodu vráti usporiadateľovi, zaniká nárok výhercu bez akejkoľvek náhrady na túto výhru okamihom jej spätného doručenia usporiadateľovi.6.6 Výhru v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Nárok na výhru v súťaži a jej prevzatie nie je možné previesť na inú osobu.6.7 Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom.6.8 Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhry.6.9 Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.7. VYLÚČENIE Z ÚČASTI V SÚŤAŽI

7.1 V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť účastníkov súťaže zo súťaže.

7.2 Vylúčení budú najmä tí účastníci súťaže, ktorí:

a) akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia;

a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. kopírujú životnú situáciu z iných než vlastných zdrojov) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;

b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby;

d) umiestnia na Facebook usporiadateľa taký popis životnej situácie, ktorý by (i) obsahoval akékoľvek nevhodné vyjadrenia, (ii) bol v rozpore s dobrými mravmi alebo so všeobecne akceptovanými pravidlami slušného správania, (iii) znižoval by ľudskú dôstojnosť, (iv) obsahoval by inak nevhodný obsah, (v) bol by v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo (vi) by poškodzoval dobré meno usporiadateľa.7.3 Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry. V prípade vylúčenia účastníka zo súťaže a/alebo v prípade straty nároku/neexistencie nároku na výhru podľa týchto pravidiel zo súťaže, usporiadateľ môže určiť náhradného výhercu; primerane sa použijú ustanovenia bodu 5.1 týchto pravidiel súťaže.7.4 Akékoľvek rozhodnutie usporiadateľa podľa tohto článku je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.8. PREDČASNÉ UKONČENIE SÚŤAŽE

8.1 Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodu. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním účastníka súťaže, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.9. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY

9.1 Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov alebo za prípady vyššej moci.10. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

10.1 Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale usporiadateľovi, ako správcovi stránky usporiadateľa na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže.10.2 V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), svojou účasťou v súťaži pristupuje účastník súťaže k týmto pravidlám súťaže, ktoré predstavujú záväzkový právny vzťah v podobe tzv. verejného prísľubu usporiadateľa v zmysle §850 a nasl. Občianskeho zákonníka. Na účely priebehu a vyhodnotenia súťaže preto usporiadateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, údaje o profile na sociálnej sieti Facebook a účastníkmi súťaže uvedený obsah, ktorý zverejnia na oficiálnom profile usporiadateľa zriadenom na sociálnych sieťach. Bližšie informácie o podmienkach spracovania osobných údajov nájdete na webovej stránke www.powercoaching.sk.10.3 Všetky osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr do 5 kalendárnych dní po odovzdaní výhry výhercovi súťaže.10.4 Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.10.5 Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na marketing@powercoaching.sk a to najneskôr do 5 kalendárnych dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na sťažnosti zaslané po termíne alebo oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.10.6 Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.10.7 Usporiadateľ má výhradné právo na zmenu týchto pravidiel súťaže.10.8 Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.powercoaching.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.

V Bratislave, dňa 6.11. 2019