Vypnite nudu a zapnite pozornosť

24.10.2018

Nuda, zotrvačnosť, nezáujem, stereotyp. Veľmi veľa krát firmy riešia práve tieto otázky. Čo spraviť, aby sa z bežných činností stali činnosti hodné pozornosti? Kde hľadať priestor pre zmenu a nápravu?

Sú činnosti alebo procesy, ktoré urobíme bez toho, že by sme sa nad nimi zamysleli a je jedno či sa jedná o prácu alebo o bežný život. Automatický pilot ich za nás vyrieši.  Takéto správanie nazývame tzv. zotrvačným konaním. Zotrvačné konanie definujeme ako prácu, ktorú človek nerobí vedome s určitým cieľom, príp. robí nejakú činnosť, pričom si vôbec neuvedomuje, prečo. Môžeme povedať, že ide o činnosti (alebo situácie), s ktorými prichádzame do kontaktu tak často, že nad ich významom, vlastnosťami a funkciou sa už vôbec nezamýšľame. Jednoducho ich čo najrýchlejšie urobíme alebo vyriešime. Tým pádom zaniká skutočná podstata týchto činností alebo vecí, neplnia svoju funkciu, pretože je dôležité si ich vyčiarknuť ako vybavené. Čo by ste sem zaradili? Týždenný report, spustenie scriptu na stiahnutie a doplnenie údajov  či vypísanie dokumentov tykajúcich sa KPI, ktoré sa už x rokov nemenia?

Hovoríme o stereotypoch, ktoré nám vstupujú do života potichu a o to viac intenzívne. Tim Gallwey uvádza nasledujúci príklad: keď je človek požiadaný o vykonanie určitej práce (úlohy), niektorí okamžite odmietnu, pričom ani nevedia, čo odmietajú. Naopak, niektorí prijmú bez toho, aby sa zamysleli nad tým, či je táto úloha v ich kompetencii a či majú na jej splnenie dostatok času. Poznáte to?

Existuje však veľmi jednoduchá metóda, pomocou ktorej môžeme tieto stereotypy zlomiť a z automatického nevedomého správania spraviť vedomé správanie.  Táto metóda sa nazýva STOP. Jej význam spočíva v tom, že človek sa pri jej aplikácii na svoju situáciu prestane pozerať „tunelom zotrvačného konania“, čo mu umožní aktívny a vedomý prístup k situácii či problému. Podstatou je zamyslenie sa nad objektívnou realitou, opätovné prehodnotenie situácie a vedomé riešenie.

Princíp metódy spočíva v štyroch nasledujúcich krokoch:

  • S (Step back) =  Náhľad na veci s odstupom alebo z výšky
  • T (Think) =  Premýšľanie o probléme, situácii. V tejto fáze sú na mieste otázky ako Na čo to robím?  Čo je funkciou tejto činnosti? Aký význam prináša táto činnosť? Čo je výsledkom tejto činnosti?
  • O (Organize your thoughs) = Organizácia myšlienok. V tomto bode sa pozeráme na proces a na jeho jednotlivé čiastkové kroky a súčasti. Utriedenie, definovanie a zoradenie všetkých krokov činnosti/procesu nám pomôže nájsť miesto, ktoré je vhodné na zámenu, výmenu, nahradenie jedného kroku novým alebo na zrušenie nepotrebného kroku.
  • P (Proceed) = Realizácia zmeny – uvedenie do činnosti zmenený proces

Hoci samotný názov tejto metódy evokuje skôr rýchle a krátkodobé prehodnotenie situácie, STOP môže trvať ľubovoľne dlho. Môžeme prehodnotiť malé problémy a situácie alebo je možné aplikovať túto metódu aj pri riešení dlhodobých a pretrvávajúcich problémov.

STOP je metóda, ktorá prináša inovácie, nové nápady, nové myšlienky vďaka objektívnemu pohľadu čo pomáha kreativite a vytrhnutiu z letargie. Pomocou nej vieme realizovať vedomé zmeny k lepšiemu.

Tim Gallwey tvrdí, že STOP je vhodné používať aj v každodenných situáciách – pri rozhovoroch, ktorých sme súčasťou, keď si upratujeme pracovný stôl, definujeme priority sami pre seba či vrámci tímu, teda jednoducho vždy, keď pociťujeme stres.

Skúste na najbližšej porade vytiahnuť túto metódu a aplikovať ju na problém, ktorý riešite. Určite bude debata na porade živšia a kreatívnejšia.

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.