Duševné zdravie

4.časť: Kognitívne techniky pre zvýšenie emocionálnej inteligencie (Duševné zdravie)

Vo štvrtej časti série článkov “Ako porozumieť emocionálnej inteligencii – Duševné zdravie” si rozoberieme koncept, ktorý v súčasnosti predstavuje najefektívnejší psychoterapeutický prístup, ktorý má nízke náklady, je v mnohých prípadoch účinnejší než lieky a dokáže posilniť emocionálni inteligenciu.

MYSEĽ JE MOCNEJŠIA NEŽ NÁLADA

Čo rozhoduje o tom, či sa cítime veselo, alebo smutne? Prvou axiómou kognitívne behaviorálnej terapie (KBT) je, že naša nálada je dôsledkom našej „kognície“, t.j. myslenia, pozornosti a pamäti. Táto skutočnosť sa často ilustruje na tzv. ABC kognitívne behaviorálnej terapii. V tomto modeli (C) dôsledky (consequences) prichádzajú po (A) spúšťacej udalosti (activating event). Niektorí terapeuti trvdia, že A v modeli zastupuje uvedomenie si spúšťacej udalosti (awarenes of activating event), ktorú vidíme, počujeme alebo zaznamenávame. Pre iných A symbolizuje nepriazeň osudu (adversity).

Nech je to akokoľvek, naša nálada je v tomto modeli (C) dôsledkom. Ak sa snažíme analyzovať dôsledok, mali by sme hľadať (A) spúšťač a vnímať ho cez prizmu (B) presvedčenia.

A (spúšťač) -> B (presvedčenie) -> C (dôsledok)

Premýšľanie idúce po priamej osi A – C, keď je preskočená stredná fáza B (presvedčenie), je Dr. Albertom Ellisom, otcom KBT, označované ako „pokrivené uvažovanie“.

Teda ak si myslíme, že naša schopnosť ovplyvniť pocity je nízka alebo mulová a situácie a udalosti priamo vytvárajú naše emócie a správanie, ide o pokrivený spôsob myslenia. Pocity, ktoré vychádzajú z uvažovanie A – C, môžu byť pozitívne, negatívne alebo neutrálne. Väčšina ľudí síce rozumie tomu, že pozitívne myšlienky vedú k pozitívnym pocitom, zatiaľ čo negatívne pocity sú dôsledkom negatívneho premýšľanie, ale neuvažujú už o tom, že dôsledkom (C) môžu byť aj neutrálne pocity (ako priamy výsledok neutrálnych myšlienok). Najvýstižnejším opisom neutrálnych pocitov potom môže byť slovo „pokojný“.

TERAPIA SEBE SAMÉMU

KBT je skutočne akousi formou vlastnej terapie, ktorej sa ľudia venujú každý deň po celý rok, keďže väčšina z nich sa nezaobíde bez každodennej racionálnej sebaanalýzy. Nenačúvanie vlastnému vnútornému hlasu môže viesť k problémom, ale rovnako aj sebaanalýza môže byť rozčuľujúca a kontraproduktívna.

Ak sa nám nedarí správne analyzovať svoje vnútorné pochody od príčiny (A) k následkom (C), často smerujeme k tomu, že správne a vhodné reakcie vnímame skôr ako náhodu než zámerné správanie. Dôsledky z ABC teórie sa zvyčajne viažu na náš vnútorný monológ, a preto je nevyhnutné vnútorný hlas stále starostlivo sledovať a analyzovať.

duševné zdravie

PRAVDA V NAŠICH MYŠLIENKACH

KBT je vlastne uznaním dôležitosti konceptu „pravdy“ modernou psychológiou. Byť pravdivý voči sebe aj druhým tým, že odstránime kognitívne skreslenie, je hlavným nástrojom rozvoja emocionálnej inteligencie, osobných vzťahov a napokon aj úspechu v živote. KBT sa sústredí na boj s „kognitívnym skomolením“, ktoré je v zásade nepravdou, ale my ľudia jej radi veríme.

Mnohí dúfajú, že osobné vzťahy zlepšia, keď nájdu s druhými ľuďmi akéhosi „najmenšieho spoločného menovateľa“ nehľadiac na presnosť alebo pravdivosť.

Jednota postavená na koncepte „odložme odlišnosti stranou“ je veľmi plytká a ľahko narušiteľná. Jediná hodnota, ktorá môže odolať v teste času, je založená na úprimnosti a možno ju dosiahnuť aj bez obetovania pravdy.

KBT sa spolieha zásadne na nadčasový princíp pravdy, preto ide o terapiu, ktorá je úspešná v liečbe širokého spektra psychických ochorení. KBT sa ukázala ako efektívny prístup v terapii:

 • nadmernej hanblivosti,
 • sociálnej úzkosti, fóbií,
 • depresií,
 • nízkeho sebaedomia,
 • vzťahových problémov,
 • obsedantno-kompulzívnej poruchy,
 • posttraumatickej stresovej poruchy,
 • závislostí
 • a úzkostných porúch.

V súčasnosti predstavuje najefektívnejší psychoterapeutický prístup, ktorý má nízke náklady, je v mnohých prípadoch účinnejší než lieky a dokáže posilniť emocionálni inteligenciu.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY KBT sú:

 • myšlienky predchádzajú pocity a emócie
 • myšlienky možno kontrolovať (a tým aj emócie)
 • zvládanie emócií ovplyvňuje aj naše hodnoty a správanie
 • ak sú hodnoty jedinca v súlade s tým, čo je presné (t.j. pravdivé), často sa zlepší emocionálne prežívanie a zdravie

Princípy orientované na pravdivosť sú v rámci KBT veľmi dôležité na dosiahnutie presného myslenia.

DOBRÁ SPRÁVA

Na rozdiel od IQ možno emocionálnu inteligenciu výrazne zlepšiť. O všeobecnej inteligencii sa totiž usudzuje, že je od okamihu dosiahnutia dospelosti viac-menej nemenná a do značnej miery ovplyvnená dedičnosťou a prostredím.

Podobne ako IQ, aj EQ sa dá testovať. Vďaka takémuto testovaniu sa dozviete nielen výšku svojho EQ, ale aj mieru depresivity a úzkostnosti, to, čo ich spôsobuje, a faktory, ktoré vám bránia dosiahnuť vyššiu úroveň emocionálnej inteligencie.

Zdroj informácií: Stratené umenie myslieť