Biznis koučing a jeho prínosy

Prečo je biznis koučing stále populárnejší? Prečo potrebujete mať vo firme svojho kouča? V čom vám môže koučing pomôcť? Ako funguje koučovanie v organizácii a aké môže mať formy? Ak vás táto téma zaujíma, nech sa páči, čítajte ďalej.

Koučing v organizácii (firme, podniku) môže byť praktizovaný tromi spôsobmi. Biznis koučom v organizácii môže byť profesionálny interný kouč, externý kouč alebo môže koučovať manažér (ďalej „koučujúci manažér“) svojich podriadených – jednotlivcov alebo celý tím. V takomto prípade má často firma zavedenú aj tzv. koučovaciu firemnú kultúru. Manažér by mal mať absolvovaný kurz koučovania, aby vedel koučovať správne a dodržiaval kompetencie kouča.

Rozdiely medzi interným a externým profesionálnym koučom sú v podstate hlavne tie, že externý kouč nie je k nikomu a ničomu vo firme osobne viazaný, a teda aj jeho vzťah ku koučovanému môže byť odlišný. Okrem toho môže priniesť do firmy nový pohľad, a teda schopnosť vidieť veci v inom svetle.

V tomto článku budem písať o „biznis koučingu“, predstavím vám, ako vyzerá koučing v organizácii poskytovaný externým koučom. Ďalej vám popíšem, ako vo firme vyzerá koučovanie v podobe „koučujúceho manažéra“, a tiež aké sú základné rozdiely medzi týmito dvoma typmi firemného koučingu. Koučovanie v biznise má mnoho prínosov, ktoré sa dozviete v poslednej časti tohto článku.

Čo je biznis koučing?

Biznis koučing je koučing určený pre lídra, manažéra, zamestnanca alebo tím zamestnancov, ktorý je šitý na mieru a zameraný na zvyšovanie efektívnosti, výkonnosti a motivácie zamestnancov, potrebné zručnosti a kompetencie zamestnancov, tímovú spoluprácu, efektívnu komunikáciu, hľadanie riešení, riešenie konfliktov a pod. Môže byť veľmi užitočný aj pre podnikateľov a začínajúcich podnikateľov.

Biznis koučing poskytuje koučovanému hĺbkovú analýzu potrieb v súlade s potrebami organizácie, následné stanovenie cieľov a vytvorenie stratégie na ich dosiahnutie. Koučovaný identifikuje prekážky (osobné aj pracovné), aby ich prekonal, lepšie sa cítil a mohol tak pracovať s väčším nasadením a motiváciou.

Ako to vo firme funguje

Najskôr je dôležité si vysvetliť spôsob práce kouča a dohodnúť si organizačné a finančné podmienky stretnutí, dobu trvania koučovania (ideálne aspoň pol roka až rok, aby boli výsledky viditeľné), frekvenciu a dĺžku stretnutí. Kouč musí zabezpečiť transparentnosť procesu, jasné pravidlá a dohodu o cieľoch.

Kouč sa dohodne so zadávateľom na kvalitatívnych ukazovateľoch (napr. aké zručnosti bude zamestnanec rozvíjať, požadované správanie, konanie a rozhodovanie zamestnanca a pod.).

V prípade trojstranného vzťahu (teda keď zadávateľ je niekto iný ako koučovaný – väčšinou zástupca organizácie, manažér a pod.) koučovaný musí so stanovenými cieľmi súhlasiť. Kouč o obsahu koučovacích rozhovorov nemôže podávať žiadne správy. Zamestnanec však môže poskytnúť vyhodnocovaciu správu zadávateľovi, v ktorej uvedie, kde začal, kam sa dostal a čo presne sa zmenilo. Ideálne riešenie by bolo zorganizovať trojstranné stretnutie.

Prečo mať svojho kouča?

Dopyt po koučoch sa zvyšuje. Organizácie a podnikatelia si začínajú byť vedomí prínosu koučingu do podnikania. Koučing im pomáha nielen v rozvoji zamestnancov a lídrov, k lepším ekonomickým výsledkom, ale aj v inovovaní, hľadaní nových riešení a príležitostí. Biznis koučing im poskytuje zmenu uhla pohľadu, odkrýva slepé miesta, prináša nový vietor do plachiet. Analýzou súčasného stavu im kouč pomôže sa pozrieť na veci inak, uvidieť dovtedy neviditeľné, nájsť nové možnosti využitia potenciálu a zdrojov vo vnútri organizácie i mimo nej.

Kouč pomáha koučovanému manažérovi alebo lídrovi kariérne rásť, pracovať efektívnejšie, lepšie riadiť a motivovať ľudí, prenechať viac zodpovedností podriadeným a nechať ich pracovať samostatnejšie, čím si ušetrí čas, ktorý môže využiť na iné manažérske povinnosti. Kouč môže byť pre manažéra partnerom pri premýšľaní nad stratégiou firmy, nad svojím vodcovstvom a spôsobom komunikácie s podriadenými, pri riešení projektov, pri prechádzaní zmenami v spoločnosti, pri hľadaní riešení rôznych problémov (s predajom, zvládaním stresu, riadením času, zlepšením autority, a mnoho iných).

Kouč môže byť užitočným partnerom aj pre vrcholového top manažéra či riaditeľa, ktorý sa už v hierarchii svojej spoločnosti nemá o koho oprieť, no potrebuje si prediskutovať, identifikovať, nájsť a sformulovať riešenia na vlastné dôverné témy.

Koučujúci manažér

Zavedením koučovacieho prístupu do vedenia spoločnosti sa stane organizácia živšia, flexibilnejšia a adaptabilnejšia na zmeny. Zamestnancom poskytne viac samostatnosti a zodpovednosti, čo uvoľní ich kreativitu a motiváciu. Zamestnanci sa budú cítiť užitočnejší a zainteresovanejší do diania v organizácii. Stanú sa dôležitými spolutvorcami firemných hodnôt i výsledkov.

Koučujúci manažéri kladú koučovacie otázky svojim podriadeným, aby im pomohli kreatívne premýšľať nad témami, ktoré riešia, alebo im pomôžu riešiť konflikty v tíme a povzbudzujú ich k preberaniu zodpovednosti. Zámerom manažérskych koučovacích rozhovorov je pomôcť zamestnancovi, aby sa v oblasti svojich kompetencií vedel sám a sebavedome rozhodovať. Nebude tak potrebovať schválenie alebo rozhodovanie svojho nadriadeného. Z toho plynú pre koučujúceho manažéra dva prínosy:

 1. Uvoľní sa mu čas, ktorý môže využiť na riadenie, plánovanie a ďalšie úlohy, ktoré nie je možné delegovať. Minimalizuje alebo odstráni tak operatívu a delegovateľné činnosti.
 2. Jeho podriadení poznajú svoje právomoci, a teda môžu robiť vlastné rozhodnutia, sú motivovanejší a cítia sa schopnejší a mocnejší. V podnikateľskej sfére to nazývame aj posilnenie postavenia zamestnancov (empowerment). Preberanie zodpovednosti zvyšuje pocit osobnej sily, a teda aj celkovej spokojnosti zamestnancov.

Koučovacia kultúra v organizácii, pre ktorú okrem koučovania je typické aj počúvanie druhých a učenie sa, dáva najlepšie šance zvládnuť zmeny, ktorým podnikateľská sféra čelí. Orientácia na podporu ľudského kapitálu, rozpoznanie a akceptovanie potrieb zamestnancov, umožní vedeniu rozhodnúť, akým spôsobom ich uspokoja. Ak manažér počúva a koná v súlade s poznatkami, ktoré sa dozvedel, zamestnanci budú spokojnejší, výkonnejší a lojálnejší. Najlepšie výkony sa dosiahnu vtedy, keď vedenie i zamestnanci budú zdieľať rovnaké hodnoty a spoločnú kolektívnu víziu.

Koučujúci manažér (alebo líder) môže koučovať aj celý tím. Koučovanie tímu umožňuje zlepšiť jeho výkon a kooperáciu. Koučing môže aplikovať aj na brainstorming nových nápadov, SWOT analýzu,  stmelenie kolektívu, zlepšenie vzťahov, atď.

Rozdiel medzi externým biznis koučom a koučujúcim manažérom

Rozdiely medzi koučujúcim manažérom a externým biznis koučom sú v niekoľkých oblastiach:

 1. Manažér a podriadený si nie sú rovnocennými partnermi ako je to v prípade vzťahu koučovaného a (externého) kouča. Je to najmä z toho dôvodu, že manažér ma svoje pracovné povinnosti a zodpovednosť za výsledky svojho tímu alebo oddelenia. Má preto viac kompetencií a právo veta.
 2. Koučujúci manažér môže určiť tému koučovacieho rozhovoru. V prípade externého kouča to neplatí.
 3. Koučujúci manažér sa môže rozhodnúť, či schváli alebo neschváli riešenie, ktoré si koučovaný sformuloval v koučovacom rozhovore. Je to tak preto, lebo zvažuje toto riešenie z hľadiska širších súvislostí. Toto zamietnutie riešenia koučovaného by sa však malo stávať len vo veľmi výnimočných a oprávnených prípadoch, inak koučovaný stratí dôveru v tento proces. Preto je veľmi dôležité koučovať zamestnancov len v oblastiach, kde manažér dôveruje ich profesionalite a odbornosti a verí v ich kompetentnosť prijať rozhodnutie.
 4. Koučujúci manažér môže používať aj iné manažérske nástroje na riadenie ľudí. Koučovanie je iba jeden z nástrojov, ktoré si vyberá podľa potreby, príležitosti a situácie. Môže dávať príkazy, rady, zdieľať svoje názory a postrehy, atď.
 5. Profesionálny kouč aj koučujúci manažér by mali mať absolvovaný kurz koučovania. Tak ako rozsah vzdelania, tak aj prax a skúsenosti v koučovaní sú u každého rôzne.

Prínosy koučingu v podnikaní

Prínosy biznis koučingu sa môžu objaviť v mnohých oblastiach podnikania:

 1. Prínosy v oblasti ľudských zdrojov:
 • zníženie fluktuácie,
 • zníženie alebo odstránenie hrozby vyhorenia zamestnancov,
 • zvýšenie morálky a upevnenie firemného ducha,
 • zlepšenie vzťahov a komunikácie,
 • budovanie tímovosti a spolupráce zamestnancov,
 • posilnenie rešpektu a pracovnej atmosféry, čo zvyšuje aj kvalitu života zamestnancov,
 • rozvoj a lepšie využitie ľudského kapitálu, jeho schopností, zručností, potenciálu a zdrojov,
 • zvýšenie výkonnosti, produktivity a efektivity zamestnancov,
 • zlepšenie schopnosti učiť sa, radosť z učenia a lepšie zapamätanie si nových poznatkov (samotné pýtanie sa má svoju hodnotu),
 • zvyšovanie vnútornej motivácie, sebadôvery, pocitu uznania a posilnenia postavenia v práci,
 • zamestnanci budú výkonnejší nie preto, že musia, ale preto, lebo chcú,
 • tvorivé myslenie, pričom jedna tvorivá myšlienka často vyvolá mnoho ďalších,
 • zvýšenie iniciatívy zamestnancov,
 • zvýšenie zodpovednosti zamestnancov za svoju prácu, čo im dáva určitú mieru slobody, že nemusia len počúvať príkazy nadriadeného.
 1. Prínosy pre manažment organizácie:
 • zlepšenie schopností manažéra, napr. vo vedení iných,
 • príprava lídrov na vyššie alebo seniorské pozície,
 • zlepšovanie výkonu lídra a následne celého tímu,
 • viac času pre manažéra,
 • získavanie sympatií a dôvery, a to tým, že sa manažér úprimne zaujíma o svojich podriadených,
 • koučujúci manažér môže vyskočiť z manažérskeho stereotypu a oživiť jeho manažérsky štýl riadenia,
 • koučujúci manažér bude viac otvorený pre nové podnety, a tým bude lepšie pripravený na zmeny, ku ktorým stále dochádza,
 • manažér objaví talenty i praktické riešenia, ktoré vymyslia práve tí, ktorí danú úlohu pravidelne vykonávajú,
 • koučujúci manažér zažíva aj neúspechy a tie ho privedú k tomu, aby premýšľal o veciach inak,
 • koučujúci manažér môže využiť koučovacie schopnosti aj v inom zamestnaní,
 • koučujúci manažér sa dozvie viac aj sám o sebe.
 1. Príklady prínosov v ekonomickej činnosti (ako dôsledok zlepšenia kvalitatívnych ukazovateľov):
 • zvýšenie predaja a tržieb,
 • zníženie nákladov,
 • zvyšovanie zisku,
 • akcelerácia rozvoja organizácie,
 • nárast inovácií,
 • rozšírenie podnikateľskej činnosti, tvorba nového sortimentu/služieb,
 • získanie nových klientov,
 • zvýšenie flexibility, adaptability a odolnosti na trhu.
 1. Ďalšie prínosy:
 • uľahčenie zmeny podnikovej kultúry,
 • aktivizovanie vlastného vnútropodnikového koučovania,
 • nachádzanie nových nápadov, zdrojov a odpovedí na nevyriešené otázky,
 • vybehnutie z opakujúcich sa problémov,
 • určenie vlastnej cesty,
 • zvládanie stresu,
 • otváranie osobných tém,
 • koučing ako nová schopnosť pre život,
 • užitočnosť aj pri hľadaní nového zamestnania.

Ak vás táto téma zaujala a radi by ste využili koučing aj vo vašej organizácií alebo podnikaní, PowerCoaching vám ponúka nielen niekoľko kurzov koučingušpeciálne aj business koučingu, ale aj možnosť dohodnúť si stretnutie s našim biznis koučom (a lektorom) Tomášom Langermann, ACC, ktorý má s biznis koučingom bohaté skúsenosti. Tak neváhajte a využite túto príležitosť, či už osobne alebo online!

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom čo je to koučing a ako vám pomôže viesť úspešny život, odporúčame knihu od Silvii Langermann „Úspech si ty“ alebo podcasty a videá jej spoločnosti Power Coaching.